ความลับของการภาวนาจิต และมหัศจรรย์ของการสวดมนต์

ถึงแม้จะมีคนเล่นพนันเยอะมากแต่หลายคนก็ยังเชื่อในเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอน ไม่เพียงแค่คนเล่นคาสิโนออนไลน์แต่คนทั่วไปที่ทำอาชีพค้าขายก็ควรจะสวดมนต์เป็นประจำ

1.ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวัน คือ ปางถวายเนตร บทสวดมนต์ประจำวันอาทิตย์ (สวด 6 จบ)
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตังตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเมเตเม นะโมเต จะมังปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา มะโมวิ มุตตานัง มะโมวิมุตติยา อิมังโส ปะริต ตังกัตะวา โมโร จะระติ เอสะนา

2.ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระประจำวัน คือ ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร บทสวดมนต์ประจำวันจันทร์ (สวด 15 จบ)
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

3.ผู้ที่เกิดวันอังคาร พระประจำวัน คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ บทสวดมนต์ประจำวันอังคาร (สวดวันละ 8 จบ)
ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

4.ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) พระประจำวัน คือ ปางอุ้มบาตร บทสวดมนต์ประจำวันพุธกลางวัน (สวด 17 จบ)
สัพพาสี วิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

5.ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) พระประจำวัน คือ ปางป่าเลไลยก์ บทสวดมนต์ประจำวันพุธกลางคืน (12 จบ)
กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

6.ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวัน คือ ปางสมาธิ บทสวดมนต์ประจำวันพฤหัสบดี (สวด 19 จบ)
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

7.ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พระประจำวัน คือ ปางรำพึง บทสวดมนต์ประจำวันศุกร์ (สวด 21 จบ)
อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทากิพพิ สะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

8.ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พระประจำวัน คือ ปางนาคปรก บทสวดมนต์ประจำวันเสาร์ (สวด 10 จบ)
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ